Geologian vuosi 2016

Haitallisten aineiden taustapitoisuudet hallintaan

Onko maaperässä luontaisesti arseenia, antimonia tai lyijyä? Onko kaupungin pintamaahan kertynyt pitkän ajan saatossa kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia teollisuuden, liikenteen tai lämmöntuotannon seurauksena? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa GTK:n Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelu. Kartassa on lähes 90 000 havaintopistettä ympäri Suomen, kymmenen kaupungin kohdalla tietoa on tarkemmin.

GTK tuottaa tietoa tähän sekä viranomaisten että maanomistajien ja konsulttiyhtiöiden ahkerasti käyttämään palveluun, kertoo erikoistutkija Timo Tarvainen GTK:lta.

– Olemme saaneet aineistoa myös Helsingin kaupungilta ja Luonnonvarakeskukselta. Tietoa on kerätty erityisesti niiltä alueilta, joissa geologian perusteella maaperässä on arvioitu olevan suurempia pitoisuuksia, Tarvainen sanoo.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia varten laaditussa nk. PIMA-asetuksessa on määritelty kynnysarvot mahdollisesti haitallisille aineille. Jos pilaantuneeksi epäillyssä kohteessa yhdenkin aineen pitoisuus ylittää kynnysarvon, maanomistajan täytyy teettää maaperän pilaantuneisuuden arviointi. Karttapalvelu kertoo, onko taustapitoisuus suurempi kuin kynnysarvo. Silloin taustapitoisuutta voi käyttää arviointikynnyksenä.

Pirkanmaan arseeni tunnetaan

Timo Tarvaisen mukaan tutkittu tieto taustapitoisuuksista hyödyttää säännöllisesti esimerkiksi Pirkanmaalla.

– Pirkanmaalla maaperässä on luontaisesti paljon arseenia. Sen taustapitoisuus on 26 milligrammaa kilossa ja PIMA-kynnysarvo on 5 milligrammaa kilossa. Maaperää ei kuitenkaan tarvitse tutkia eikä luontoa lähteä puhdistamaan puhtaammaksi kuin se on, kun asia tiedetään. Arseeni ei tunnistettuna muodostu ongelmaksi, vaan on hallittavissa.

Karttapalvelussa on GTK:n tuottamaa geokemian kartoitusaineistoa aina 1980-luvun alusta lähtien. Uutta kartoitusta on 2000-luvulla tehty erityisesti taajamissa ja niiden ympäristössä.

Palvelussa on tietoa antimonin, arseenin, elohopean, kadmiumin, koboltin, kuparin, lyijyn, nikkelin, sinkin, vanadiinin, talliumin, boorin, bariumin, molybdeenin, seleenin, tinan ja berylliumin taustapitoisuuksista. Joiltakin alueilta on tietoa myös PAH- ja PCB-yhdisteistä.

Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelu osoitteessa www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut