Geologian vuosi 2016

GTK:n tutkimustulokset hyödyttävät yhteiskuntaa laajasti

Monipuolisen geologisen tiedon kerääminen, jalostaminen ja jakaminen yhteiskunnan käyttöön on GTK:n avaintehtävä. Yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tarkoitetaan GTK:n työn näkyväksi tekemistä – niin yhteiskunnan päättäjien, elinkeinoelämän kuin kansalaistenkin keskuudessa. GTK:n vaikuttavuus tutkimuslaitoksena syntyy pääosin pitkällä aikajänteellä. Se näkyy suorana asiakashyötynä ja lisäarvona hyödynsaajien arvoketjussa.

GTK toimii verkottuneesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä tutkimustuloksia ja ratkaisuja hyödyntävien tahojen kanssa, innovatiivisena partnerina kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa sekä geologian asiantuntemusta ja ymmärrystä välittävänä asiantuntijaorganisaationa. Yhteistyössä muiden kanssa geologinen tieto karttuu ja jalostuu, ja osaaminen kehittyy.

Aktiivisuus verkostoissa korostuu nykypäivänä. Kotimaassa yhteistyön pääpaino on yritysten toimintaedellytysten vahvistamisessa sekä raaka-ainepotentiaalin tuomisessa osaksi eri hallintotasojen elinkeinopolitiikan valmistelua. Myös kansainväliset tutkimusverkostot tarjoavat GTK:lle mainion tilaisuuden paitsi kartuttaa osaamistaan myös vaikuttamismahdollisuuden esimerkiksi Euroopan tason mineraaliasioissa.

Parhaimmassa tapauksessa geologinen tieto nopeuttaa prosesseja säästäen aikaa ja kustannuksia. Geologisella tutkimustiedolla voidaan lisätä hyvinvointia edistämällä taloudellista toimintaa, helpottaa ja parantaa päätöksentekoa esimerkiksi kaavoitusasioissa, helpottaa malmiyhtiöiden etsintäponnistuksia tai rakennuttajia heidän suunnitellessaan ja toteuttaessaan nykyaikaisia kaupunkirakenteita. GTK:n tietokannoista löytyvät tiedot ovat laajasti yhteiskunnan käytössä

Asiakasratkaisuja tarjoavana tutkimuslaitoksena GTK on vielä melko vähän tunnettu, ja meidän pitkäjänteinen tavoitteemme onkin parantaa vuorovaikutustamme laajasti ja lisätä tunnettuuttamme. Ja sitä kautta lisätä myös vaikuttavuuttamme. Proaktiivinen toiminta asiakkaita ja yhteistyökumppaneitamme kuunnellen luo menestymisen mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Tarmo Tuominen
GTK:n johtokunnan puheenjohtaja
Nordkalk Oyj, varatoimitusjohtaja