Geologian vuosi 2016

Haasteellinen toimintavuosi 2016

GTK saavutti kertomusvuonna sille asetetut keskeiset tavoitteet, vaikkakin taloudellinen lähtökohta vuoteen 2016 oli haastava. Talous saatiin tiukoin säästötoimin pidettyä tasapainossa. Tulokertymä säilyi vuoden 2015 tasolla toimintamenojen pienentyessä. Tärkein palvelujemme käyttäjä oli elinkeinoelämä.

Toimintavuoden 2016 alkua leimasivat uutta strategiaa ja tulostavoitteistoa palvelevan projektikokonaisuuden käynnistäminen ja siirtyminen uuden organisaatiorakenteen mukaiseen johtamismalliin. GTK on valtakunnallinen toimija, jolla on 16 tulos- ja asiakasvastuullista yksikköä. Strateginen muutos saatiin hyvään vauhtiin, vaikkakin varsinaiset tulokset antavat vielä odottaa itseään.

Uuden strategian myötä digitalisaatio nousi vahvasti koko toimintaa leikkaavan uudistamisen punaiseksi langaksi. Käytännössä prosessien kehittäminen, uusien työtapojen kokeilu ja ydintoimintaan keskittyminen ovat tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen tärkeimmät komponentit.

Kasvun kärkialueisiin kohdistuvaa vaikuttavuutta vahvistettiin yritysyhteistyötä aktiivisesti laajentamalla ja kohdistamalla tutkimustoimintaa neljälle strategiselle teema-alueelle, investointeja tukevaan toimintaan ja geotiedon hyödynnettävyyteen. Strategisille teemoille laadittiin tarkemmat kuvaukset (agendat).

GTK panosti suoriin yrityskontakteihin organisaation kaikilla tasoilla. Asiakasyhteistyötä tiivistettiin sekä jatkuvassa palvelutuotannossa että palvelujen kehittämisessä. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös palvelujen tuotteistamiseen, tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittelyyn sekä johtamisen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen.

Toiminnan pääpaino oli edelleen mineraalitalous-alueella

Toiminnan kokonaisvolyymin pääpaino oli mineraalivarojen ja raaka-ainehuollon alueella, jonka vaikuttavuutta arvioidaan lähinnä etsintä- ja kaivostoiminnan aktiivisuudella. Toimialan heikon suhdanteen vuoksi etsintäyritysten ja investoijien aktiivisuus oli edelleen alhaisella tasolla, joskin merkkejä tilanteen paranemisesta on näkyvissä. Lähivuosien vaikuttavuuden kannalta keskeistä on materiaalitutkimuksen osaamiskeskittymän vahvistuminen.

Kaivosteollisuuden kasvuohjelman vetovastuu siirtyi GTK:lle elokuussa 2016. Ohjelma on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti ja vahvistaa GTK:n vaikuttavuutta elinkeinopolitiikan alueella. Raaka-aineisiin kohdistuvaa elinkeinotoimintaa edistettiin myös tavoitteiden mukaisella raaka-aineraporttien tuotannolla sekä aktiivisella viestinnällä.

Yhteistyö yliopistojen kanssa kehittyi

Yliopistoyhteistyön tiivistäminen edistyi. Keskeinen tavoite on geoalan kansallisen yhteistyön vahvistaminen uusien toimintamallien avulla. Konkreettisina aloitteina voidaan nostaa esiin GTK‒Aalto‒VTT-laboratorioinfrastruktuuri, Oulun yliopiston ja GTK:n yhteistyön tiivistäminen sekä laajemman, toimijoita koskevan synergiamallin valmistelu.

GTK:n tieteellinen julkaisutoiminta kasvoi merkittävästi ja lisäksi julkaisujen taso impaktiluvulla mitattuna nousi merkittävästi. Jatkossa tutkimuspanostuksen odotetaan siirtyvän lisääntyvästi strategian kannalta keskeisiin teemoihin.

GTK oli edelleen haluttu yhteistyökumppani

GTK oli edelleen haluttu yhteistyökumppani ja käynnissä oli kaikkiaan 104 yhteisrahoitteista projektia (98 projektia vuonna 2015). EU-osarahoitteinen toiminta lisääntyi uuden ohjelmakauden projektirahoituksen myötä. EU:n osarahoittamia projekteja oli käynnissä 39 kpl.

Yhteisrahoitteisen toiminnan projektien aihepiiri oli laaja ja painottui erilaisiin luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kestävään kaivostoimintaan liittyviin kysymyksiin. Painopistealueina vuonna 2016 olivat mm. rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen, kaivannaisjätteiden hallinta aina niiden syntymisestä hyötykäyttöön ja turvalliseen varastointiin asti sekä ympäristöneutraalien malminetsintätekniikoiden kehittäminen.

Huoli rahoituksesta

GTK tekee elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kannalta tärkeää tutkimustyötä omarahoitteisesti, yhteisrahoitteisesti ja toimeksiantoina. Ulkopuolisen rahoituksen suhteellinen osuus on viime vuosina kasvanut.

Tuleviin toimintavuosiin katsottaessa huolta aiheuttaa pidemmällä aikavälillä syntynyt rakenteellinen rahoitusvaje ja jatkuvasti pienentyvän perusrahoituksen suhde kiinteisiin kustannuksiin. Tehdyistä henkilöstövähennyksistä ja toimitilaohjelmasta huolimatta investointien, rekrytointien ja toiminnan uusien avauksien rahoittamisessa on jatkossakin näkyvissä suuria haasteita. Laitoksen toimintakyvyn säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttää ulkopuolisen rahoituksen merkittävää lisäämistä tai vaihtoehtoisesti kiinteiden kustannusten alentamista. Maksullisen toiminnan merkittävä kasvattaminen vaatii kovaa ponnistelua ikääntyvän ja supistuvan henkilöstön sekä alhaisen laiteinvestointitason tilanteessa.

Kokonaisvaltainen tuottavuuden parantaminen on GTK:n toiminnan kehittämisen keskeinen tavoite.

GTK numeroin

  2016 2015 2014 2013
Bruttomenot, M€ 45,6 48,7 49,8 52,5
Kokonaistulot, M€ 13,3 12,6 12,5 11,9
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€ 7,4 8,7 8,2 7,3
Henkilöstö, henkilötyövuodet 459 533 564 592

Vertaisarvioidut julkaisut tyypeittäin (prosenttia)