Geologian vuosi 2016

Geologian avulla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä

Cleantech on käsitteenä laaja ja sen on todettu sisältävän myös geologian näkökulmasta isoja mahdollisuuksia mielenkiintoisille tutkimusaiheille ja palvelukonsepteille. GTK:n strategisen Cleantech-teeman tutkimusaiheisiin kuuluvat mm. kaivosympäristö-, geoenergian lämmitys- ja viilennyssovellukset sekä mineraalipohjaisten materiaalien kiertotalouteen liittyvät aiheet. Tutkimusaiheille yhteistä ovat puhtaan teknologian ratkaisut, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Maksullinen toiminta on keskittynyt elinkeinoelämän mineraali- ja rikastusprosessien kehittämiseen sekä geoenergian kohteellisiin ja alueellisiin töihin. Myös tuotantoalueiden YVA-prosesseihin ja luvituksiin liittyen on tehty konsultointia ja lausuntoja. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa painopiste on kaivosympäristöratkaisujen kehittämisessä.

Tuotantoympäristöjen tutkimusprofessorin ja geoenergian johtavan tutkijan rekrytoinnit vahvistavat teeman tutkimusosaamista.

Tavoitteena puhtaan teknologian ratkaisut

Kiertotalouden tutkimuksessa tiivistettiin kertomusvuonna yritysyhteistyötä mm. teollisuuden tuhkien ja rikastehiekkojen hyödyntämisratkaisujen tutkimuksessa ja testauksessa.

Cleantech on yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista aloista.

Kaivosympäristöjen tutkimusprojektien kautta kanssakäyminen yritysten kanssa on edelleen tiivistynyt. GTK:n ja Itä-Suomen tutkimustoimijoiden yhteinen kaivosvesiverkosto on osoittanut elinvoimaisuutensa ja on koonnut yhteen laajan kansallisen ja kansainvälisen verkoston edistämään alan kehittymistä. Verkoston toiminnan painopiste on kaivosympäristöratkaisujen kehittämisessä. Loppuvuoden aikana tehostettiin myös kaivosympäristöihin liittyvien palveluratkaisujen kansainvälistä markkinointia.

Energian varastointikonseptia kallioperään on valmisteltu pääkaupunkiseudulla yhteistyössä yritysten kanssa. Toimeksiantoina tehtävät maa- ja kalliolämpötutkimukset (geoenergia) jatkuivat ja tuottivat mittauksen ja mallinnuksen avulla hybridiratkaisuihin kustannussäästöjä sekä rakentamis- että käyttövaiheessa. Pohjaveteen varastoituneen energian hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta ja asiakastoimintaa käynnistettiin yhteistyöprojektina loppuvuodesta.

Geoenergian alueellista hyödyntämispotentiaalia tutkittiin kohdistetusti kaupunkialueilla kuten Tampereella ja Turussa. Energian varastointi nousi tärkeäksi tutkimusaiheeksi ja sen rooli osana alueellisia tuotantojärjestelmiä on merkittävä.

Geoenergiapalveluiden kehittämiseksi parannettiin perustiedon tuotannon prosesseja maanpeitepaksuustietojen kokoamisessa ja prosessoinnissa sekä kivilajien lämpöominaisuuksien mittaamisessa laboratorio-olosuhteissa. Parannukset edistävät palveluiden laatua. Kansallista geoenergiapotentiaalia kuvaavan karttateeman ensimmäinen versio valmistui tukemaan geoenergian mahdollisuuksia alueellisen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä.